Thành viên Uỷ ban Quan hệ lao động

Ngày 24/11/2021, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBQHLĐ phê duyệt danh sách thành viên của Ủy ban Quan hệ lao động theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Qu...