Quyết định số 01/QĐ-UBQHLĐ

Quyết định số 01/QĐ-UBQHLĐ ngày 07/3/3022 của Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động