Tổng quan

Giới thiệu chung

– Lịch sửa hình thành

– Căn 

Chức năng

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp thuộc lĩnh vực lao động, quan hệ lao động và tiền lương theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ

1. Phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ và của Cục về quan hệ lao động

 2. Phục vụ và hỗ trợ kỹ thuật thiết chế ba bên về quan hệ lao động ở  Trung ương và địa phương.

3. Hỗ trợ kỹ thuật các bên về nghiệp vụ quan hệ lao động.

4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn theo các lĩnh vực chuyên môn về lao động, tiền lương và quan hệ lao động theo quy định.

 

Cơ cấu tổ chức