Tầm nhìn mới và sứ mệnh mới của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Cuộc họp Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Kỳ họp thứ 15, khóa VI diễn ra ngày 13/12 tại Hà Nội, nhằm đánh giá tình hình kinh tế, doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và hoạt động của VCCI năm 2021.

Tại Hội nghị, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đã xác định tầm nhìn và sứ mệnh mới của VCCI, theo đó tầm nhìn là doanh nghiệp vững mạnh, quốc gia hưng thịnh; sứ mệnh là phải liên kết và thực hiện để đến năm 2045 góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển theo mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VI, 2015-2020 và và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII, 2021-2026 đề đề cập đến các nội dung được cập nhật, bổ sung, hoàn thiện mới.

Theo đó, dự thảo mới bổ sung tiêu đề“Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh và thực hiện chuyển đổi số. Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hiệu quả hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”.

Tiêu đề được bổ sung để làm nổi bật những nhiệm vụ căn bản, cốt lõi có tính chất đột phá của VCCI trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, có tính chất hiệu triệu kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, hợp tác thực hiện các mục tiêu chung.

Về tầm nhìn và sứ mệnh, bổ sung tầm nhìn và sứ mệnh của cộng đồng doanh nghiệp và VCCI với thông điệp: “Với quan điểm định hướng hoạt động của VCCI phải đồng bộ với định hướng phát triển của đất nước, tầm nhìn của VCCI là: Doanh nghiệp vững mạnh – Đất nước thịnh vượng. Sứ mệnh của VCCI là liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới. Cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc”.

7 phương hướng công tác nhiệm kỳ tới được nêu trong báo cáo, bao gồm: Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; Tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam; Tăng cường vai trò của VCCI trong liên kết ngành, liên kết theo chuỗi giá trị, liên kết vùng; Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh kết nối và phát triển hiệp hội doanh nghiệp theo ngành nghề, quy mô; Thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số thực chất và toàn diện trong doanh nghiệp; Tăng cường vai trò của tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động’ Đổi mới và tổ chức phương thức hoạt động của VCCI trên tinh thần chủ động, sáng tạo, định hướng và lan tỏa trong các hoạt động hỗ trợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp.

5 mục tiêu chung và một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới như: Tổ chức đánh giá, xếp loại hàng năm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh các tỉnh, thành phố; Thu hút 5.000 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc áp dụng bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững, xây dựng và triển khai bộ chỉ số xanh, thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu ở các địa phương, doanh nghiệp; Tổ chức mỗi năm ít nhất 20 chương trình sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai các quy ước, quy tắc về ứng xử đạo đức kinh doanh, hình thành hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam; Tăng từ 10% đến 15% số lượng hội viên chính thức và thu hút 40% các hiệp hội doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước tham gia vào hội viên tập thể của VCCI.

6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra bao gồm:

– Chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh. Trong đó bao gồm các giải pháp cụ thể, đó là nâng cao chất lượng hoạt động, góp ý xây dựng pháp luật chính sách. Thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

– Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trong đó bao gồm các giải pháp thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Tăng cường hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Thúc đẩy sáng kiến và tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ. Tăng cường liên kết giữa các DNNVV với doanh nghiệp đầu ngành. Thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, hỗ trợ hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp.

– Tăng cường hoạt động kết nối hỗ trợ phát triển hiệp hội doanh nghiệp và hội viên, trong đó chú trọng thực hiện một số giải pháp, như phát triển và kết nối hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp, nâng cao năng lực các hiệp hội doanh nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực giới sử dụng lao động. Phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên. Tăng cường liên kết vùng và hợp tác với chính quyền địa phương trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

– Phát triển đội ngũ doanh nhân, tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, trong đó có các giải pháp cụ thể là xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân ngang tâm sứ mệnh, xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam.

– Tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, với các giải pháp trọng tâm là tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng kinh doanh quốc tế. Tận dụng tốt các cơ hội để các Hiệp định thương mại tự do bảo vệ và hỗ trợ doanh nghiệp tăng tính thích ứng trong quá trình hội nhập.

– Đổi mới tổ chức phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của VCCI, trong đó chú trọng các giải pháp kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chấp hành. Hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, nghiên cứu và vận dụng xu hướng đổi mới mô hình và cơ chế quản trị của các Phòng thương mại trên thế giới.

Xây dựng nguồn nhân lực, phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch tổng hợp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành quản trị nội bộ. Thực hiện chiến lược truyền thông, xây dựng hình ảnh của VCCI gắn liền với cộng đồng doanh nhân.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *