Công ước số 98

Công ước số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, 1949

Công ước số 11

Công ước số 11 của ILO về quyền lập hội và liên kết của người lao động trong nông nghiệp