Thuật ngữ về QHLĐ

Quan hệ lao động Industrial relations/ Labour relations Những mối quan hệ cá nhân và tập thể giữa những người lao động và những người sử dụng lao động tại nơi làm việc và nảy sinh từ công v...