Giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động

  • Người lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận tới các thiết chế hòa giải, trọng tài trên địa bàn.
  • Người lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và người sử dụng lao động tiến hành đối thoại, thương lượng để giải quyết tranh chấp lao động với sự hỗ trợ của đội ngũ hòa giải viên lao động và trọng tài viên lao động.
  • Đội ngũ hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động tham khảo và sử dụng các thông tin về luật pháp, kiến thức, kỹ năng và học hỏi kinh nghiệm và bài học điển hình từ thực tiễn hòa giải, trọng tài tranh chấp lao động.

Hòa giải viên lao động

HĐTTLĐ

Ba bênQLHCNN

 

@2009 – Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

Mọi sao chép xin trách dẫn nguồn

EnglishVietnam