Bản tin quan hệ lao động

Cung cấp định kỳ hàng quý các thông tin về tình hình quan hệ lao động diễn ra trong kỳ; nhận định xu hướng vận động và phát triển của quan hệ lao động trong tương lai

Bản tin năm 2023

Bản tin 44

Ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động

Bản tin năm 2022

Bản tin 40

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới

Bản tin 41

Thúc đẩy đối thoại, thương lượng trong quan hệ lao động góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Bản tin 42

Kiện toàn và triển khai hiệu quả hệ thống giải quyết tranh chấp lao động

Bản tin 43

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần phục hồi và ổn định kinh tế - xã hội

Bản tin năm 2021

Bản tin 36+37

Hòa giải viên lao động và trọng tài viên lao động trong bối cảnh mới

Bulletin 36+37

Labour Mediators and Labour Arbitrators in new context

Bản tin 38

Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, khôi phục kinh tế và việc làm

Bản tin 39

Hỗ trợ quan hệ lao động trong đại dịch COVID-19

Bản tin năm 2020

Bản tin 32

Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định

Bản tin 33+34

Tăng cường đối thoại xã hội ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19

Bulletin 33+34

Strengthening social dialogue for an affective response to the COVID-19 pandemic

Bản tin 35

Xây dựng hệ thống giải quyết tranh chấp lao động tiến bộ và thực thi

Bulletin 35

Development of progressive and effective labour dispute settlement system

Bản tin năm 2019

Bản tin 29

Xây dựng quan hệ lao động trong bối cảnh hội nhập

Bản tin 30

Thúc dẩy đối thoại, thương lượng tập thể thực chất, hiệu quả

Bản tin 31

Quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bulletin 31

Industrial relations in the socialist - oriented market economy

Bản tin năm 2018

Bản tin số 25

Đổi mới luật pháp về quan hệ lao động là nhân tố quan trọng để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam

Bản tin số 26

Sửa đổi Bộ luật Lao động 2021 - Tăng cường sự tham gia của các bên, hạn chế sự can thiệp của Nhà nước vào quan hệ lao động

Bản tin số 27

Hoàn thiện hệ thống hỗ trợ quan hệ lao động góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đảng về cải cách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp

Bản tin 28

Năm 2018 - Nỗ lực cải cách và sẵn sàng hội nhập

Bulletin 28

2018 - Efforts to reform and readiness for integration

Bản tin năm 2017

Bản tin Số 19+20

Quan hệ lao động Việt Nam năm 2016 - Những chuyển biến trong tiến trình hội nhập

Bản tin số 21

Sửa đổi Bộ luật Lao động - Nhu cầu thực tiễn và hội nhập

Bản tin số 22

Thành lập Cục Quan hệ lao động và Tiền lương - Một bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo Nghị quyết TW 5

Bản tin số 23

Vai trò hỗ trợ của nhà nước trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ

Bản tin số 24

Đổi mới chính sách tiền lương phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bản tin năm 2016

Bản tin số 15

Tiêu chuẩn lao động trong TPP

Bản tin số 16

Đổi mới quản lý nhà nước về quan hệ lao động ở địa phương

Bản tin số 17

Bản chất và ý nghĩa của các tiêu chuẩn lao động cơ bản

Bản tin số 18

Nhìn lại quan hệ hợp tác Việt Nam - ILO về quan hệ lao động

Bản tin năm 2015

Bản tin số 09

Phát triển quan hệ lao động với việc nâng cao đời sống người lao động

Bản tin số 10

Đối thoại xã hội - một cơ chế quan trọng để ngăn ngừa xung đột trong quan hệ lao động

Bản tin số 11

Đối thoại trong quan hệ lao động tại nơi làm việc

Bản tin số 12

Vai trò của công đoàn cơ sở trong xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Bản tin số 13

Cộng đồng kinh tế ASEAN với việc làm và quan hệ lao động

Bản tin số 14

Quan hệ lao động Việt Nam 30 năm đổi mới và phát triển

Bản tin năm 2014

Bản tin số 03

Năm 2014-thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng QHLĐ hài hòa

Bản tin số 04

Nhận định xu hướng tranh chấp lao động, đình công 2014

Bản tin số 05

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động - Đồng hành cùng tiến trình phát triển QHLĐ ở Việt Nam

Bản tin số 06

Thấy gì sau một năm hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia

Bản tin số 07

Tranh chấp lao động, đình công 9 tháng đầu năm 2014

Bản tin số 08

Ba sự kiện quan hệ lao động nổi bật năm 2014

Bản tin năm 2013

Bản tin số 01

Giới thiệu bản tin quan hệ lao động

Bản tin số 02

Bình Dương phê duyệt Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2023-2020

EnglishVietnam