Bản tin quan hệ lao động

Cung cấp định kỳ hàng quý các thông tin về tình hình quan hệ lao động diễn ra trong kỳ; nhận định xu hướng vận động và phát triển của quan hệ lao động trong tương lai

Bản tin năm 2022

Bản tin 40

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới

....

Short Description

.....

Short Description

Bản tin năm 2021

Bản tin 36+37

Hòa giải viên lao động và trọng tài viên lao động trong bối cảnh mới

Bulletin 36+37

Labour Mediators and Labour Arbitrators in new context

Bản tin 38

Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, khôi phục kinh tế và việc làm

Bản tin 39

Hỗ trợ quan hệ lao động trong đại dịch COVID-19

Bản tin năm 2020

Bản tin 32

Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định

Bản tin 33+34

Tăng cường đối thoại xã hội ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19

Bulletin 33+34

Strengthening social dialogue for an affective response to the COVID-19 pandemic

Bản tin 35

Xây dựng hệ thống giải quyết tranh chấp lao động tiến bộ và thực thi

Bulletin 35

Development of progressive and effective labour dispute settlement system

Bản tin năm 2019

Bản tin 29

Xây dựng quan hệ lao động trong bối cảnh hội nhập

Bản tin 30

Thúc dẩy đối thoại, thương lượng tập thể thực chất, hiệu quả

Bản tin 31

Quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bulletin 31

Industrial relations in the socialist - oriented market economy

Bản tin năm 2018

Bản tin ...

...

Bản tin 28

Năm 2018 - Nỗ lực cải cách và sẵn sàng hội nhập

Bulletin 28

2018 - Efforts to reform and readiness for integration

Bản tin năm 2017

Bản tin ...

...

Bản tin ...

...

Bản tin ...

...

Bản tin năm 2016

Bản tin ...

...

Bản tin ...

...

Bản tin ...

...

Bản tin năm 2015

Bản tin ...

...

Bản tin ...

...

Bản tin năm 2014

Bản tin ...

...

Bản tin ...

...

Bản tin ...

...

EnglishVietnam