Hoạt động chính

NCTD

Căn cứ và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động được giao tại Quyết định số 1396/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các hoạt động sự nghiệp bao gồm 6 nhóm hoạt động chính:

Trung gian, hỗ trợ kỹ thuật

Đào tạo

Nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu

Tham gia tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật

Các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ tư vấn hỗ trợ