Hoạt động chính

...

Phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước

Thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc

Hỗ trợ thương lượng tập thể hiệu quả

Đào tạo, nâng cao kỹ năng hòa giải, trọng tài tranh chấp lao động

Cung cấp thông tin và thực trạng quan hệ lao động dựa trên các con số chứng minh

Hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ