Uỷ ban Quan hệ lao động ban hành Quy chế hoạt động

Ngày 7/3/3022, Uỷ ban Quan hệ lao động ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBQHLĐ về Quy chế làm việc của Ủy ban Quan hệ lao động.

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Ủy ban, Thành viên Ủy ban đại diện mỗi bên hoặc các bên hoặc Bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị cho Ủy ban các nội dung sau:

  1. Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương về phương hướng, cơ chế, chính sách và các biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiên chủ trương, cơ chế, chính sách về quan hệ lao động; các giải pháp xây dựng, phát triển quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
  2. Tham gia ý kiến theo đề nghị của cơ quan, tổ chức liên quan về xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quan hệ lao động và cơ chế, chính sách khác liên quan đến xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.
  3. Khuyến nghị đối với xã hội, bên người lao động, bên người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức liên quan về các giải pháp thực thi có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động và quan hệ lao động; xác lập, thực thi các điều kiện lao động trong quan hệ lao động; giải pháp xử lý đối với những vấn đề phức tạp phát sinh trong quan hệ lao động và những nội dung khác liên quan đến quan hệ lao động.
  4. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về quan hệ lao động của Ủy ban.

Xem thêm: Quyết định số 01/QĐ-UBQHLĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *