Cà Mau: Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ về quan hệ lao động – tiền lương năm 2023

Cà Mau: Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ về quan hệ lao động - tiền lương năm

Nhằm quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động về tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ về quan hệ lao động – tiền lương năm 2023.

Ảnh minh họa

Nội dung Kế hoạch gồm: Tổ chức tuyên truyền một số chính sách về tiền lương, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tuyên truyền một số nội dung của Bộ luật Lao động 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động 2019 như: Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng; Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con ….tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố trong tỉnh; Rà soát, hướng dẫn việc thực hiện quan hệ lao động và Bộ luật Lao động 2019 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giao Phòng Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đề ra; đồng thời xây dựng nội dung bài giảng tập huấn, tài liệu tuyên truyền, phối hợp với Văn phòng đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức các lớp tập huấn.

(Nguồn: soldtbxh.camau.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *