Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013