Công điện số 1170/CĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ ra Công điện nhằm ổn định, phát triển thị trường lao động và chăm lo đời sống người lao động