Tranh chấp lao động tập thể được giải quyết như thế nào?

Tranh chấp lao động tập thể theo Bộ luật Lao động 2012 được giải quyết theo quy trình sau:

quy-trinh-giai-quyet-tranh-chap-lao-dong-tap-the