Nghị định số 62/2022/NĐ-CP

Nghị định số 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15

Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Công văn số 4379/VPCP-KGVX

Công văn số 4379/VPVP-KGVX  ngày 13/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN

Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu​....