Chủ tịch UBQHLĐ ra quyết định phê duyệt thành viên QHLĐ

Chủ tịch UBQHLĐ quyết định danh sách các thành viên QHLĐ

Ngày 24/11/2021, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ lao động ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBQHLĐ phê duyệt danh sách thành viên của Ủy ban Quan hệ lao động theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động và các văn bản cử thành viên Ủy ban Quan hệ lao động của cơ quan, tổ chức liên quan.

Thành viên Ủy ban Quan hệ lao động

1. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Chủ tịch Ủy ban;

 2. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Phó Chủ tịch Ủy ban;

3. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban;

4. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban;

5. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – Thành viên Ủy ban;

6. Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên Ủy ban;

7. Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Thành viên Ủy ban;

8. Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Thành viên Ủy ban;

9. Ông Phạm Minh Điển, Trưởng Ban kế hoạch Hỗ trợ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam – Thành viên Ủy ban.

Thành viên Bộ phận kỹ thuật Ủy ban quan hệ lao động

 1. Ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Trưởng Bộ phận kỹ thuật;
 2. Ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam – Thành viên;
 3. Ông Lê Ngự Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên;
 4. Ông Ngô Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên;
 5. Bà Trần Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam – Thành viên;
 6. Ông Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Thành viên;
 7. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Thành viên;
 8. Ông Ngô Đại Quang, Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày – Túi xách Việt Nam – Thành viên;
 9. Ông Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên;
 10. Ông Bùi Ngọc Mạnh, Trưởng phòng Quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội – Thành viên;
 11. Ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng ban Chính sách – Pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội – Thành viên;
 12. Bà Vũ Hoàng Ngân, Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Thành viên;
 13. Bà Đỗ Thị Tươi, Trưởng khoa Quản lý nguồn nhân lực, Trường Đại học Lao động và Xã hội – Thành viên;
 14. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng Ban Hội viên – Quan hệ lao động, Hiệp hội Dệt may Việt nam – Thành viên;
 15. Ông Nguyễn Hoàng Lân, Thư ký Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Thành viên;
 16. Ông Nguyễn Vinh Quang, Chuyên viên chính Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Thành viên;
 17. Ông Phan Nghiêm Long, Chuyên viên Ban Chính sách – Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Thành viên;
 18. Ông Phan Tiến Tùng, Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam – Thành viên./.

Xem thêm: Thành viên Uỷ ban Quan hệ lao động

Comments are closed.