Nghị quyết 38/NQ-CP

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
 • Version [version]
 • Download 755
 • File Size 838.00 KB
 • File Count 1
 • Create Date 25/04/2017
 • Last Updated 09/01/2018

Nghị quyết 38/NQ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Ngày 5/11/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị  - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (Nghị quyết 06).

Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chủ trương coi “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 với mục tiêu tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Chương trình hành động này sẽ xác định các nội dung công việc cụ thể, lộ trình, thời gian thực hiện mà các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần cụ thể hóa và tập trung thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết.

 

Đối với vấn đề lao động và xã hội:

 • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết chế về lao động, việc làm, an sinh xã hội phù hợp với các cam kết, tiêu chuẩn quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Tăng cường năng lực thanh tra lao động.
 • Sớm hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ lao động, quan hệ xã hội, đặc biệt là những hoạt động phát sinh khi hình thành tổ chức xã hội về quan hệ lao động, bao gồm sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động.

Chủ trương và chính sách đối với việc đổi mới tổ chức hoạt động của tổ chức công đoàn và sự ra đời hoạt động của các tổ chức người lao động:

 • Quản lý hiệu quả sự ra đời và hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thông qua các biện pháp: điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy phạm pháp luật điều chỉnh quá trình đăng ký ra đời và hoạt động của các tổ chức này phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế; tổ chức bộ máy quản lý và có cơ chế, thiết chế thích hợp hướng dẫn, hỗ trợ và quản lý để các tổ chức của người lao động hoạt động có hiện quả trong việc xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại doanh nghiệp, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong khuôn khổ pháp luật.
 • Đảm bảo việc ra đời và hoạt động nằm trong phạm vi quan hệ lao động, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu vi phạm.
 • Về đối ngoại, thông tin kịp thời cho các đối tác nước ngoài về nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết quốc tế trong vấn đề quan hệ lao động, tình hình đăng ký và hoạt động của các tổ chức của người lao động; kiên quyết đấu tranh với các âm mưu và hành động lợi dụng vấn đề này để can thiệp vào công việc nội bộ, tạo dựng lực lượng đối lập để chống phá từ bên trong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *