Di?n dàn Lao d?ng nam 2019

Ngày 27/11/2019, t?i Hà N?i, B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i và các d?i tác ba bên ph?i h?p v?i Van phòng T? ch?c Lao d?ng Qu?c t? (ILO) t?i Vi?t Nam t? ch?c Di?n dàn Lao d?ng nam 2019 v?i Ch? d?: “Tuong lai vi?c làm: L?a ch?n c?a Vi?t Nam” nh?m trao d?i và th?o lu?n v? các co h?i và thách th?c tác d?ng d?i v?i tình hình lao d?ng – vi?c làm – an sinh xã h?i khi Vi?t Nam dang n? l?c ph?n d?u d? tr? thành qu?c gia có m?c thu nh?p trung bình cao (d?c bi?t trong b?i c?nh cách m?ng công nghi?p l?n th? 4, toàn c?u hóa, bi?n d?i khí h?u và các thay d?i v? nhân kh?u h?c dang tác d?ng l?n t?i s? hình thành chính sách kinh t? – xã h?i qu?c gia nói chung và chính sách lao d?ng – vi?c làm nói riêng). Trong ?nh: Ð?i tho?i c?p cao c?a các di?n gi? t?i Di?n dàn Lao d?ng nam 2019. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

Di?n dàn Lao d?ng nam 2019