cong_nhan

TÕ 2 xí nghiÇp may ThËnh Ph°Ûc, Công ty cÕ ph§n may Sài Gòn 3. Trong £nh, tÕ tr°ßng NguyÅn Thành Trung ang trao Õi vÛi công nhân NguyÅn ThË Thçy, £nh: K.ANH

cong_nhan