Thương lượng có phải là một hình thức đối thoại xã hội?

Đối thoại xã hội bao gồm tất cả các hình thức trao đổi thông tin,  tư vấn – tham khảo và cao nhất là hình thức đàm phán – thương lượng.