Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/1/2021...

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013