Một số số liệu về thị trường lao động, quan hệ lao động đến tháng 9 năm 2023

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Thống kê

EnglishVietnam