Tư vấn và đào tạo

Theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động cung cấp các dịch vụ:

I. Tư vấn, tập huấn thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, quan hệ lao động và tiền lương cho doanh nghiệp

1. Tư vấn, tập huấn về thực hiện chính sách lao động

 • Hợp đồng lao động
 • Nội quy lao động
 • Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
 • Chính sách lao động trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp
 • Chế độ, chính sách với lao động đặc thù (lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao…)
 • Cho thuê lại lao động

 2. Tư vấn, tập huấn về thực hiện chính sách quan hệ lao động

 • Chính sách đối với tổ chức đại diện của người lao động tại nơi làm việc
 • Đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 • Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
 • Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tập thể và đình công

3. Tư vấn, tập huấn về thực hiện chính sách tiền lương

 • Định mức lao động
 • Xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
 • Quy chế trả lương, quy chế thưởng
 • Tiền lương đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

II. Tư vấn, tập huấn phát triển kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân sự và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp

1. Tư vấn, tập huấn về nghiệp vụ xây dựng và vận hành hệ thống quan hệ lao động hiệu quả trong doanh nghiệp

 • Hệ thống QHLĐ hiệu quả trong doanh nghiệp
 • Thành lập, tổ chức hoạt động và tranh chấp của các tổ chức đại diện NLĐ
 • Ứng xử phù hợp và hiệu quả đối với các tổ chức đại diện NLĐ
 • Thiết lập và vận hành hệ thống đối thoại hiệu quả tại nơi làm việc
 • Thiết lập và vận hành hệ thống phòng ngừa, cảnh báo và can thiệp sớm nhằm ngăn ngừa xảy ra tranh chấp lao động, đình công.
 • Giải quyết tranh chấp lao động và đình công
 • Lập, theo dõi và sử dụng Hồ sơ QHLĐ doanh nghiệp
 • Phân tích, đánh giá và điểu chỉnh hệ thống QHLĐ trong doanh nghiệp

2. Tư vấn, tập huấn kỹ năng và trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật trong các quy trình nghiệp vụ đối thoại, thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động, đình công tại nơi làm việc

 • Kỹ thuật và kỹ năng tổ chức đối thoại hiệu quả tại nơi làm việc
 • Quy trình kỹ thuật và kỹ năng thương lượng, thương lượng tập thể
 • Quy trình kỹ thuật và kỹ năng hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
 • Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động bổ trợ nhằm tăng cường sự gắn kết trong QHLĐ

3. Lao động, Tiền lương và nghiệp vụ quản trị nhân sự khác

 • Định mức lao động
 • Xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
 • Xây dựng quy chế trả lương, quy chế thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ
Giới thiệu CÁC GÓI TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CỦA CIRD

Xem chi tiết một số chương trình cụ thể:

1. Chương trình TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH, NGHIỆP VỤ VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONG DOANH NGHIỆP

2.CHUONG TRINH

3.CHUONG TRINH KHAO SAT NOI LAM VIEC

4.CHUONG TRINH KHAO SAT NOI LAM VIEC

5.CHUONG TRINH KHAO SAT NOI LAM VIEC

6.CHUONG TRINH KHAO SAT NOI LAM VIEC

7. Chương trình huấn luyện QUẢN TRỊ HÀNH VI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

8. Chương trình TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP

9. Chương trình tập huấn LAO ĐỘNG TRONG CÁC FTA THẾ HỆ MỚI (CPTPP, EVFTA) VÀ SỰ THÍCH ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP

10. Chương trình tập huấn CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG