Tọa đàm về công tác hòa giải, trọng tài lao động trọng giải quyết tranh chấp lao động

Trong quan hệ lao động hòa giải và trọng tài lao động đóng vai trò nòng cốt trong giải quyết tranh chấp lao động cũng như hỗ trợ quan hệ lao động hài hòa. Vì vậy việc xây dựng và củng cố hoạt động đội ngũ hòa giải viên và trọng tài lao động hiệu quả là nhiệm vụ ưu tiên trong xây dựng quan hệ lao động ở nước ta trong bối cảnh hiện nay.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Bộ luật Lao động (được Quốc hội thông qua), Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiến hành các buổi tọa đàm về công tác hòa giải, trọng tài lao động trong giải quyết tranh chấp lao động tại Đồng Nai vào ngày ngày 5/11/2019 và Bắc Ninh ngày 14/11/2019.

Tại buổi tọa đàm, những nội dung mà các đại biểu được nghe và thảo luận:

  1. Yêu cầu về công tác hòa giải, trọng tài lao động theo Chỉ thị số 37-CT/TW, Bộ luật Lao động sửa đổi và những vấn đề đặt ra.
  2. Tình hình công tác hòa giải, trọng tài lao động và dự kiến sắp xếp lại theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW và Bộ luật Lao động sửa đổi thời gian tới.
  3. Giải quyết tranh chấp, những yêu cầu cơ bản để xây dựng hệ thống hiệu quả.
  4. Dự kiến thí điểm mô hình hòa giải, trọng tài lao động theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW và Bộ luật Lao động sửa đổi.

Thực trạng công tác hòa giải và trọng tài của đội ngũ hòa giải viên và Hội đồng trọng tài lao động cũng được các đại biểu các tỉnh Đồng Nai, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh nêu lên bao gồm đội ngũ cán bộ, những kết quả đã làm được và đặc biệt là những bất cập tồn tại. Đây là những thông tin thực tiễn quan trọng để làm căn cứ xây dựng và củng cố hệ thống hòa giải và trọng tài hiệu quả ở nước ta.

Đáng chú ý, trong bối cảnh triển khai thực hiện Bộ luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư, buổi tọa đàm đã nêu lên những vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất, Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan quản lý lao động, đồng thời bổ sung cán bộ thực hiện nhiệm vụ hòa giải, trọng tài theo tinh thần Chỉ thị 37-CT/TW, đồng thời đảm bảo hoạt động hiệu quả của đội ngũ này.

Thứ hai, Củng cố công tác hòa giải viên lao động, bao gồm việc kiện toàn đội ngũ hòa giải viên thông qua việc tiêu chuẩn hoá, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, phân cấp quản lý, các chế độ đối với đội ngũ hoà giải viên…; định hình rõ vai trò giải quyết tranh chấp lao động và vai trò hỗ trợ phát triển quan hệ lao động và sự kết nối, điều phối hoạt động của hoà giải viên giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp tỉnh và cấp huyện.

Thứ ba, Về công tác trọng tài, vấn đề sắp tới cần tiến hành đó là: Xác định vai trò của cơ quan quản lý nhà ước đối với hoạt động của hội đồng trọng tài; cơ chế vận hành của hội đồng trọng tài theo Bộ luật Lao động (đặc biệt là công tác phục vụ để hội đồng trọng tài ra phán quyết chung thẩm và chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác trọng tài lao động.

18.11.19

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

14 − 5 =