CIRD – Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động – Cục Quan hệ lao động và Tiền lương – Bộ Lao động-Thương binh Xã hội
 
Tập huấn HGVLĐ

Tập huấn HGVLĐ cho các HGVLĐ và TTVLĐ về kỹ năng hòa giải

EnglishVietnam