Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15

Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 ngày 11/8/2022 tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo NQ số 03/2021/UBTVQH15

Công văn số 4379/VPCP-KGVX

Công văn số 4379/VPVP-KGVX  ngày 13/7/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động