Người lao động được hưởng chế độ gì khi doanh nghiệp không bố trí được việc làm?

Công ty cổ phần Y có 04 phòng chức năng. Do khó khăn trong kinh doanh và để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Công ty đã thực hiện sáp nhập 02 phòng chức năng và rà soát lại các vị trí việc làm thì có 02 người lao động không bố trí được việc làm. Vậy trong trường hợp này, Công ty phải thực hiện trách nhiệm thế nào đối với người lao động? Người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc hay mất việc làm?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 44 Bộ luật Lao động năm 2012 và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động; trường hợp người sử dụng lao động không thể bố trí việc làm mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng; trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động nghỉ việc thì trả trợ cấp mất việc cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến việc làm hoặc có nguy cơ mất việc làm, phải cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên thì người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Căn cứ quy định nêu trên và trường hợp của Công ty cổ phần Y, do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lao động dẫn đến có 02 người lao động không bố trí được việc làm. Khi đó, Công ty cổ phần Y phải xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2012 và có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại doanh nghiệp. Phương án sử dụng lao động đã được thông báo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính và người lao động trước 30 ngày. Sau đó, Công ty cổ phần Y có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Lao động năm 2012. Cách tính trợ cấp mất việc làm được thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP và Thông tư số 47/2015/ TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

fifteen − 8 =