Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ra văn bản số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

Để đảm bảo triển khai đúng quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã thống nhất ký Công văn số 2086/BLĐTBXH – TLĐLĐVN ngày 17/6/2022. Theo đó:

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện một số công việc trên địa bàn:

1.       Nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, lưu ý đến 2 nội dung:

–          Về cơ chế và đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu (theo Điều 4 của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP):

o   Mức lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo tháng. Mức lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động đang hưởng lương theo hình thức trả lương theo giờ.

o   Đối với người lao động đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán) thì mức lương đang trả theo các hình thức trả lương này quy đổi theo tháng hoặc theo giờ (theo điểm a và điểm b, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

Việc quy đổi mức lương theo tháng hoặc theo giờ này do người sử dụng lao động lựa chọn. Kết quả quy đổi nhằm kiểm tra mức độ tuân thủ việc trả cho người lao động theo các hình thức so với mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ do Chính phủ quy định.

Nghị định không yêu cầu phải thay đổi hình thức trả lương mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.

–          Về trách nhiệm thi hành theo khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP:

o   Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

o   Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo đó, các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

2.       Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các bên trong các hoạt động đối thoại, thương lượng để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Kịp thời báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP trong các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Đề nghị Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam:

1.       Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP và Công văn này;

2.       Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đến người lao động và các tổ chức công đoàn cơ sở;

Tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật đối với người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở.

3.       Chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở:

–        Hỗ trợ công đoàn cơ sở: i) Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động; ii) Rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện lao động để chủ động đề xuất và đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động nhằm đạt được các điều khoản về tiền lương và điều kiện lao động có lợi hơn cho người lao động.

–     Kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, công đoàn cơ sở giải quyết vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

(Link: Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN).)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *