H?i th?o Xác d?nh nh?ng n?i dung l?n v? d? án B? Lu?t Lao d?ng (

Sáng 21/6/2018, t?i Hà N?i, B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i ph?i h?p v?i T? ch?c Lao d?ng qu?c t? (ILO) t? ch?c H?i th?o Xác d?nh nh?ng n?i dung l?n v? d? án B? Lu?t Lao d?ng (s?a d?i). Trong ?nh: Th? tru?ng B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i Doãn M?u Di?p phát bi?u t?i H?i th?o. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

H?i th?o Xác d?nh nh?ng n?i dung l?n v? d? án B? Lu?t Lao d?ng (