Giới thiệu CÁC GÓI TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CỦA CIRD

Giới thiệu 

CÁC GÓI TƯ VẤN DOANH NGHIỆP CỦA CIRD

 I. TƯ VẤN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRONGDOANH NGHIỆP

 1. Các nội dung tư vấn

Chương trình tư vấn thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội gồm những nội dung chính sau:

Nội dung Hoạt động và sản phẩm
Nội dung 1

Rà soát chính sách của doanh nghiệp

–         Hoạt động: CIRD sẽ rà soát lại toàn bộ chính sách nhân sự của nhân sự bao gồm: Hợp đồng lao động, nội quy, kỷ luật lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở; tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản bổ sung khác; chế độ bảo hiểm… để phát hiện những điểm chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chưa hiệu quả.

–         Sản phẩm: Báo cáo rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của doanh nghiệp đối với các chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội và Khuyến nghị những việc cần làm để nâng cao hiệu quả quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp

Nội dung 2

Tư vấn điều chỉnh hệ thống quản lý của doanh nghiệp

 

–         Hoạt động: CIRD cùng với cán bộ chuyên trách của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hành động chi tiết để điều chỉnh các chính sách, quy chế, quy định của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

–         Sản phẩm: Bản kế hoạch hành động của doanh nghiệp với những công việc và lộ trình cụ thể để điều chỉnh các chính sách, chế độ trong doanh nghiệp đảm bảo đúng luật pháp và phù hợp với điều kiện, mục tiêu của doanh nghiệp.

Nội dung 3

Hỗ trợ triển khai hệ thống quản lý mới của doanh nghiệp

–         Hoạt động: CIRD hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chính sách/quy định mới một cách phù hợp, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và không gây ra tranh chấp lao động, đình công.

–         Sản phẩm: Các chính sách mới của doanh nghiệp về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội được triển khai và thực hiện hiệu quả trong doanh nghiệp; các khóa đào tạo chuyên biệt cho cán bộ quản lý doanh nghiệp về hệ thống quản lý mới.

Nội dung 4

Duy trì, cập nhật và thực hiện chính sách mới trong hệ thống quản lý doanh nghiệp

–         Hoạt động: CIRD hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cập nhật những quy định mới của pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội (Hợp đồng lao động, nội quy, kỷ luật lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở; tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản bổ sung khác; chế độ bảo hiểm…)

–         Sản phẩm: CIRD tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp sửa đổi cập nhật các nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và hỗ trợ  xử lý các vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện chính sách theo yêu cầu của doanh nghiệp.

2. Thời gian tư vấn
Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CIRD cung cấp 2 lựa chọn cho gói thư vấn thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội:

  • Lựa chọn gói tư vấn 1 lần: Tư vấn sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quản lý. Bao gồm Nội dung 1, Nội dung 2 và Nội dung 3. Thời gian thực hiện từ 1- 2 tháng cho đến khi doanh nghiệp có hệ thống chính sách mới theo yêu cầu.
  • Lựa chọn gói tư vấn xây dựng và duy trì hệ thống quản lý: tư vấn đủ 4 nội dung., đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả trong suốt thời gian tư vấn theo hợp đồng. Thời gian tư vấn theo yêu cầu của doanh nghiệp, thường từ 12-24 tháng/kỳ tư vấn.

3. Đội ngũ chuyên gia tư vấn:

Đội ngũ chuyên gia tư vấn gồm:

  • Những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.
  • Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như Cục Quan hệ lao động – Tiền lương (Vụ Lao động – Tiền lương cũ), Vụ Bảo hiểm Xã hội, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động, Viện Khoa học Lao động và xã hội. (Đây là những người trực tiếp tham gia vào việc xây dựng các chính sách, có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách về lao động, tiền lương và BHXH)

4. Kinh phí: Theo chi phí thực tế trong từng trường hợp cụ thể

 

II. TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP

1. Các nội dung tư vấn

Chương trình tư vấn xây dựng chính sách tiền lương doanh nghiệp gồm những nội dung chính sau:

Nội dung Hoạt động và sản phẩm
Nội dung 1

Xây dựng thang, bảng lương

–         Hoạt động: CIRD tiến hành khảo sát, phân tích hệ thống chức danh nghề nghiệp/vị trí việc làm trong doanh nghiệp, Phân tích công việc, xây dựng tiêu chuẩn thực hiện công việc và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Trên cơ sở đó, đội ngũ chuyên gia của CIRD đề xuất xây dựng hệ thống thang, bảng lương phù hợp pháp luật, phù hợp điều kiện doanh nghiệp và có tính khuyến khích, động viên người lao động.

–         Sản phẩm: (1). Hệ thống thang, bảng lương và các nguyên tắc, tiêu chí chuyển xếp lương; (2). Hệ thống phụ cấp lương, thưởng

Nội dung 2

Xây dựng quy chế lương/thưởng/phụ cấp và các khoản bổ sung khác

 

–         Hoạt động: CIRD hỗ trợ doanh nghiệp triển khai xây dựng các quy chế lương, thưởng, phụ cấp và các khoản bổ sung khác cho phù hợp với mục tiêu và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp

–         Sản phẩm: Quy chế lương, thưởng, phụ cấp và các khoản bổ sung khác

Nội dung 3

Triển khai áp dụng hệ thống lương mới

–         Hoạt động: CIRD hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện chế độ tiền lương/thưởng/phụ cấp mới một cách phù hợp, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và không gây ra tranh chấp lao động, đình công, đảm bảo sự đồng thuận cao của tập thể lao động.

–         Sản phẩm: Chế độ tiền lương/thưởng/phụ cấp và các khoản bổ sung khác của doanh nghiệp được triển khai và thực hiện hiệu quả trong doanh nghiệp; Các khóa đào tạo chuyên biệt cho cán bộ quản lý doanh nghiệp về hệ thống tiền lương mới.

2. Thời gian tư vấn

Thời gian tư vấn xây dựng hệ thống tiền lương từ 2-3 tháng, thời gian hỗ trợ triển khai hệ thống mới từ 6-12 tháng.

3. Đội ngũ chuyên gia tư vấn:

Đội ngũ chuyên gia tư vấn gồm:

  • Những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.
  • Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như Cục Quan hệ lao động – Tiền lương (Vụ Lao động – Tiền lương cũ), Vụ Bảo hiểm Xã hội, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động. (Đây là những người trực tiếp tham gia vào việc xây dựng các chính sách, có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách về lao động, tiền lương và BHXH)

4. Kinh phí: Theo chi phí thực tế trong từng trường hợp cụ thể

 

III. TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, ĐÌNH CÔNG

1. Các nội dung tư vấn

Chương trình tư vấn xây dựng hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động tại doanh nghiệp gồm những nội dung chính sau:

Nội dung Hoạt động và sản phẩm
Nội dung 1

Rà soát, phân tích hệ thống quan hệ lao động trong doanh nghiệp

–         Hoạt động: CIRD tiến hành khảo sát, phân tích hệ thống quan hệ lao động trong doanh nghiệp, bao gồm: các quy chế, nội quy lao động, hệ thống đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể, hồ sơ tranh chấp lao động, khảo sát nhận thức, thái độ và hành vi của người lao động và đội ngũ cán bộ quản lý (gồm cả quản lý nhân sự và quản lý sản xuất). Trên cơ sở đó, CIRD đánh giá hiện trạng quan hệ lao động, phát nhiện các lỗi hệ thống, các nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động/đình công/nhảy việc tại doanh nghiệp. Đề xuất các biện pháp khắc phục và cải tiến hệ thống quan hệ lao động tiến tới hài hòa, ổn định và bền vững.

–         Sản phẩm: Báo cáo đánh giá, phân tích hệ thống quan hệ lao động và các đề xuất xây dựng hệ thống quan hệ thống quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững.

–         Thời gian: 1 tháng

Nội dung 2

Tư vấn xây dựng hệ thống phòng ngừa, cảnh báo và giải quyết tranh chấp lao động, đình công

 

–         Hoạt động: CIRD cùng với cán bộ chuyên trách của doanh nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động chi tiết với bước đi và cách thức cụ thể để xây dựng hệ thống phòng ngừa, cảnh báo và giải quyết tranh chấp lao động, đình công.

–         Sản phẩm:

(1). Kế hoạch hành động chi tiết để xây dựng hệ thống phòng ngừa, cảnh báo và giải quyết tranh chấp lao động, đình công

(2). Triển khai thực hiện kế hoạch hành động trong thực tiễn để có một hệ thống quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững

–         Thời gian: 3 – 6 tháng

Nội dung 3

Vận hành hệ thống phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, đình công

–         Hoạt động: CIRD hỗ trợ toàn bộ thời gian vận hành hệ thống quan hệ lao động tại doanh nghiệp bao gồm cả vận hành, rà soát, đánh giá định kỳ và điều chỉnh hệ thống. Giải quyết các vấn đề phát sinh tại nơi làm việc.

–         Sản phẩm:

(1)   Hệ thống quan hệ lao động mới vận hành hài hòa, ổn định và thương xuyên được cải tiến nhằm tăng cường sự gắn kết và trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp

(2)   Giải quyết sớm các vấn đề phát sinh tại nơi làm việc với sự đồng thuận và hợp tác thiện chí của tập thể lao động

(3)   Các khóa tập huấn chuyên biệt cho từng nhóm đối tượng

–         Thời gian:  theo yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Mỗi kỳ tư vấn thường từ 12 đến 24 tháng.

2. Đội ngũ chuyên gia tư vấn:

Đội ngũ chuyên gia tư vấn gồm:

  • Những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực tiễn xây dựng hệ thống quan hệ lao động trong doanh nghiệp, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, đình công trong các doanh nghiệp FDI, các khu công nghiệp sử dụng nhiều lao động.
  • Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như Cục Quan hệ lao động – Tiền lương (Vụ Lao động – Tiền lương cũ), Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp.

3. Kinh phí: Theo chi phí thực tế trong từng trường hợp cụ thể

 

IV. TƯ VẤN XÂY DỰNG NỘI QUY VÀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Các nội dung tư vấn

Chương trình tư vấn xây dựng nội quy và kỷ luật lao động gồm những nội dung chính sau:

Nội dung Hoạt động và sản phẩm
Nội dung 1

Rà soát chinh sách nhân sự, nội quy lao động và kỷ luật lao động tại doanh nghiệp

–         Hoạt động: CIRD sẽ rà soát và đánh giá toàn bộ chính sách nhân sự , nội quy lao động và kỷ luật lao động tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó trao đổi với doanh nghiệp về các đề xuất điều chỉnh cụ thể

–         Sản phẩm: Báo cáo tư vấn điều chỉnh và hoàn thiện nội quy lao động, kỷ luật lao động trong doanh nghiệp

Nội dung 2

Hoàn thiện/xây dựng nội quy lao động mới

 

–         Hoạt động: CIRD hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng  bản nội quy lao động (hoặc bao gồm Chính sách nhân sự) mới phù hợp với mục tiêu và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.

–         Sản phẩm: Bản dự thảo Nội quy lao động mới (hoặc bao gồm Chính sách nhân sự mới)

Nội dung 3

Hỗ trợ đăng ký và triển khai Nội quy lao động

–         Hoạt động: CIRD hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, triển khai nội quy lao động mới (hoặc bao gồm Chính sách nhân sự mới).

–         Sản phẩm: Bản Nội quy lao động mới (hoặc bao gồm Chính sách nhân sự mới) chính thức có hiệu lực và thực hiện hiệu quả tại doanh nghiệp

2. Thời gian tư vấn: 2- 4 tháng tùy theo từng trường hợp cụ thể.

3. Đội ngũ chuyên gia tư vấn:

Đội ngũ chuyên gia tư vấn gồm:

  • Những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.
  • Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chuyên môn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như Cục Quan hệ lao động – Tiền lương (Vụ Lao động – Tiền lương cũ), Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động, Viện Khoa học Lao động và xã hội. (Đây là những người trực tiếp tham gia vào việc xây dựng các chính sách, có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách về lao động, tiền lương và BHXH)

4. Kinh phí: Theo chi phí thực tế trong từng trường hợp cụ thể

 

Liên hệ: Chị Vũ Thị Thanh Hiên – Điều phối viên chương trình.

Phòng Phát triển Kỹ năng. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (Bộ LĐ-TN&XH)

Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà làm việc các cơ quan Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Số3, ngõ 7, Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: Điện thoại: (024)39369803 Fax: (024) 39393027 Email: vp@cird.gov.vn

 

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 × 5 =