Giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động

  • Nêu khẩu hiệu, mục tiêu của giải quyết TCLĐ.
  • Đối tượng hướng tới: HGVLĐ, TTVLĐ nâng cao kiến thức, kỹ năng; thực tiễn hòa giải, trọng tài, v.v…
  • Đối với NLĐ và NSDLĐ: Nắm được các quy trình để tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ
  • – Danh mục đầu mối tiếp nhận tại các địa phương.
  • – Địa chỉ liên hệ của đầu mối của từng địa phương theo phân cấp
  • – Quy trình nộp đơn/gọi điện,

Bao gồm các quy trình giải quyết TCLĐ, gồm: quy trình tiếp nhận; quy trình hòa giải.

Đề xuất các phương án để các HGV tham khảo

  • Hệ thống các tài liệu hỗ trợ hòa giải, trọng tài
  • Hệ thống kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với HGVLĐ, TTVLĐ.

Đưa ra càng nhiều mẫu càng tốt để các HGV và TTV sử dụng, danh mục các form, đơn, mẫu biên bản, quyết định, v.v… 

Đối tượng sử dụng:

– Các bên trong QHLĐ

– Các HGVLĐ, TTVLĐ,

– Các cán bộ NN có liên quan.

Các bài viết Video, nhân vật điển hình, về thực tiễn tại địa hương….

Cung cấp đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ các HGV, TTV gặp khó khăn trong quá trình giải quyết TCLĐ.

@2002 – Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

Mọi sao chép xin trách dẫn nguồn

EnglishVietnam