Khấu trừ tiền lương của người lao động được phép áp dụng khi nào?

Chi tiết:

Tôi đang làm nhân viên telesale của một công ty. Công ty tôi ra một chính sách nếu một tháng mà không mời được 5 khách sử dụng dịch vụ của công ty thì công ty sẽ khấu trừ lương vào dịp cuối tháng khi phát lương. Về tiền thưởng thì công ty tôi rất ít khi thưởng và thường là vào dịp cuối năm. Vậy cho tôi hỏi việc khấu trừ lương và tiền thưởng như thế có đúng luật không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Thứ nhất, quy định về khấu trừ tiền lương.

Theo Điều 101 Bộ luật lao động 2012 có quy định về việc khấu trừ tiền lương như sau:

– Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

– Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

-Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Thứ hai, quy định về tiền thưởng.

Theo Điều 103 Bộ luật lao động 2012 có quy định về tiền thưởng như sau:

– Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

– Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, việc công ty bạn tự ý khấu trừ lương nếu nhân viên khi không đạt đủ số khách theo yêu cầu đã vi phạm quy định pháp luật về lao động. Vì theo quy định chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động.

Ngoài ra, về vấn đề tiền thưởng thì sẽ phụ thuộc vào quy chế của doanh nghiệp và sự thỏa thuận của hai bên ( nếu có).