Virtual conference for bold designers

Mục tiêu

Xây dựng quan hệ lao đông hài hòa

Thảo luận về thực trạng quan hệ lao động hiện nay, những thành tựu và các vấn đề tồn tại. Quan đó hội thảo sẽ xác định được những bước đi trong tương lai nhằm 

giảng viên

Danh mục các giản viên

Betty Brown

Creative Director
at SIGNET

Clare Douglas

Co-founder
at EFLOW

Anna Doty

Illustrator
at FIBERY

John Walker

Creative Director
at SMART DESIGN

Kelly Sines

Visual artist
at RLAB

Kết quả mong muốn

Trong hai ngày hội thảo, các đại biểu sẽ nhận diện được những vấn về quan hệ lao động sẽ diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động khó lường như hiện nay

8 Speakers
4 Virtual Workshops
2 Online Meetups
Chơi Video

2019 Recap

tổ chức

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức lao động quốc tế

.......

......

......

.......

địa điểm

We are online!

Everyone can be part of this conference – we’re going virtual! And we will be streaming it from Los Angeles’ grand hall. Buy your tickets today and connect.

chung tay xây dựng qhlđ

Be part of our community: register for the conference and become part of the Design Cube family.

money

nhà tổ chức-cird

CIRD là đơn vị trực thuộc Cục QHLĐ và TL thực hiện nhiệm vụ trường trực UBQHLĐ….

© Design Cube All Rights Reserved 2021

EnglishVietnam