Quyết định số 416/QĐ-TTg

Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

416/QĐ-TTg

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Comments are closed.