Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/1/2023 về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/1/2023 của Chính phủ

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Comments are closed.