Nghị định số 62/2022/NĐ-CP

Nghị định số 62/2022/NĐ-CP

Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Comments are closed.