Đặc điểm của tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động được hiểu là những tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động về những vấn đề liên quan đến quan hệ thuê mướn lao động và phát sinh tại nơi làm việc. Trong đó, tranh...

Bản chất xung đột trong quan hệ lao động

Xung đột là một dạng của mâu thuẫn. Không phải mâu thuẫn nào cũng trở thành xung đột. Chỉ những mâu thuẫn lợi ích được bộc lộ giữa hai người (hay hai nhóm người mới gọi là xung đột. Do đó, về bản chấ...

Những hình thức tương tác trong quan hệ lao động

Có thể nói là nếu không có hoạt động tương tác thì không tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào, hay ngược lại là đã có quan hệ thì ắt sẽ phải có tương tác, có thể là dưới hình thức này hay hình thức khác, t...