Toạ đàm quan hệ lao động tháng 10

Trong khuôn khổ Mạng lưới quan hệ lao động Việt Nam (IRNet) và Chương trình hoạt động năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD) trân trọng kính mời các quý vị đại biểu tới tham dự...

Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam

Trong những năm qua, một cộng đồng những người làm những công việc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới lĩnh vực quan hệ lao động đã và đang được hình thành, bao gồm các cán bộ làm việc ở các cơ...