Các đối tác chính

CIRD đã và đang thực hiện một số hoạt động phối với: Hội đồng Tiền lương quốc gia; Ủy ban Quan hệ lao động; Ủy ban Năng suất lao động; Viện Công nhân – Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). &...

Các hoạt động chính

Các hoạt động chính của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động Tham mưu ở cấp vĩ mô Tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật CIRD đã tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chính sách ph...