Diễn đàn Quan hệ lao động 2016

Quan hệ lao động là quan hệ lợi ích trên cơ sở tự nguyện giữa người chủ và người thợ. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ các bên nhằm hướng đến quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Nhưng hỗ trợ nh...