Các chỉ số của đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội được định nghĩa là tất cả các hình thức thương lượng, tham vấn hoặc đơn giản là trao đổi thông tin giữa đại diện chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động về các vấn đề cùn...

Số lượng thỏa ước lao động tập thể

Theo thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay, đại diện tập thể NLĐ đã ký kết được 27.866 bản TƯLĐTT, đạt 67,96% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ; trong đó, TƯLĐTT đoạt lại A chiếm 11,05%; loại B chiếm ...