Tổ chức của người lao động

Employees’ organization (…) Tổ chức của người lao động, vì mục đích của luật này, là một tổ chức bị ràng buộc bởi, hoặc thường bị ràng buộc bởi một thỏa ước lao độn...

Quyền tự do hiệp hội

Freedom of Association/ Right to organize Người lao động và người sử dụng lao động, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, đều không phải xin phép trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập c...

Đối tác Xã hội

Social partners/ Social partnership Các tổ chức của người lao động và sử dụng lao động. Thuật ngữ này biểu thị mối quan hệ gắn bó giữa các tổ chức đó. (Heron, R and Unger, L, 1999, Glossary of Labour...

Quan hệ lao động là gì

Quan hệ lao động (Industrial relations/Labour relations) Những mối quan hệ cá nhân và tập thể giữa những người lao động và những người sử dụng lao động tại nơi làm việc và nảy sinh từ công việc, cũng...