Đình công

Strike Một sự ngừng việc tạm thời có dự tính hoặc sự bỏ việc của một nhóm công nhân trong một doanh nghiệp hoặc một vài doanh nghiệp để biểu thị một mối quan tâm hoặc gây áp lực bắt doanh nghiệp thực...

Hành động tranh chấp

Industrial action Bất kỳ hình thức phản đối nào mà một bên đe dọa hoặc thực hiện nhằm bảo vệ hoặc thúc đẩy những lợi ích của bên đó mà có thể dẫn tới sản xuất trì trệ. Các hành động tranh chấp có thể...

Xung đột lao động

Labour conflict/ Industrial conflict Bất đồng giữa người lao động và quản lý được bộc lộ qua các hành vi như phá hoại, không đi làm và đình công. Những hành động đặc thù này có thể nhận biết theo hìn...

Tranh chấp quan hệ lao động

Industrial relations dispute Là sự khác biệt ý kiến gây ra xung đột giữa một bên là doanh nhân hay hiệp hội của các doanh nhân và một bên là người lao động/công nhân hoặc công đoàn/nghiệp đoàn lao độ...

Tranh chấp lao động

Industrial dispute/ Labour dispute Bất đồng giữa người lao động và giới quản lý nảy sinh từ sự thiếu khả năng của cả hai bên để giải quyết những bất đồng. Tranh chấp lao động có thể dẫn tới xung đột ...

Sự tham gia của người lao động

Workers’ participation Một nguyên tắc, cùng với những thủ tục chính thức và không chính thức, được thiết lập tại doanh nghiệp, mà thông qua đó người lao động hoặc đại diện của họ tham gia với giới qu...

Thương lượng có thiện chí

Bargaining in good faith Sự tin tưởng và coi trọng lẫn nhau giữa các bên làm tăng khả năng đạt được một thỏa thuận thông qua các bằng chứng, ví dụ bằng sự tự nguyện trao đổi các thông tin quan trọng ...

Thương lượng tại doanh nghiệp

Enterprise bargaining Là cách thức mà thông qua đó người sử dụng lao động, người lao động và các đại diện của họ thảo luận để đưa ra quyết định về phương thức cải tiến hoạt động và chia sẻ lợi nhuận ...

Trung gian quan hệ lao động

Industrial Relations Mediation Trung gian quan hệ lao động giải quyết các tranh chấp về quyền, xung đột về lợi ích, tranh chấp về chấm dứt quan hệ việc làm, và tranh chấp giữa người lao động/công đoà...