Ban đại diện người lao động

Work council Áo: Do văn bản pháp luật về lao động của Áo tách biệt công nhân cổ trắng và công nhân cổ xanh nên quy định về việc bầu cử ban đại diện người lao động dựa trên hai nhóm lao động này cũng ...

Phúc lợi ngoài lương

Fringe benefits Ưu ái, hoặc chi trả không phải bằng tiền mặt mà người lao động nhận được ngoài lương. Phúc lợi ngoài lương có thể bao gồm hoãn nghỉ phép, bữa ăn miễn phí, đóng lương hưu, tiền thưởng,...

Tiền lương đủ sống

Living wages Mức tiền lương đủ để đáp ứng các nhu cầu sống tối thiểu của một gia đình quy mô trung bình trong một nền kinh tế nhất định. (David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, Glossary of ...

Phúc lợi dành cho người lao động

Benefit/ Workers’ welfare Bất kỳ khoản mang hoặc không mang tính chất chi trả nào mà người sử dụng lao động trả cho người lao động như là một phần của tổng các khoản chi đền bù. Khoản phúc lợi này có...

Phân biệt đối xử

Discrimination Bao gồm: Mọi sự phân biệt, loại trừ hoặc ưu đãi dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, chính kiến, dòng dõi dân tộc hoặc nguồn gốc xã hội, có tác động triệt bỏ hoặc làm phươn...

Hành vi lao động bất bình đẳng

Unfair labour practices Người sử dụng lao động không được vi phạm các hành động được quy định theo các mục sau: (1) sa thải hay đối xử khác mang tính bất lợi với người lao động bởi lí do người lao độ...

Hành động phá hoại

Industrial sabotage Một dạng hành động do một hoặc một nhóm công nhân gây ra để gây hại hoặc phá hủy thu nhập (bằng việc đập phá hoặc làm hỏng sản phẩm hoặc các dịch vụ) hoặc tài sản của người sử dụn...

Bế xưởng/ Đình xưởng

Lockout Là sự đóng cửa tạm thời bởi người sử dụng lao động để buộc công nhân phải đồng ý với các điều kiện do người sử dụng lao động đưa ra hoặc bắt họ tuân thủ một số yêu cầu. Phương kế này nói chun...

Đình công tự phát

Wildcat strike Là sự ngừng việc không chính thức thiếu sự chấp thuận của cơ quan công đoàn phù hợp. Chủ yếu những cuộc đình công này phát sinh từ các tranh chấp ở cấp xưởng và nhà máy.           Các ...

Lãn công

Go-slow Là hình thức phản đối được người lao động sử dụng để bộc lộ sự không thỏa mãn hoặc bị cưỡng ép nhằm ủng hộ một yêu sách thương lượng. Việc này bao gồm sự giảm sút về nỗ lực làm việc hoặc kết ...