Sổ tay: Hướng dẫn kỹ năng hoà giải

Hòa giải là một trong những nghiệp vụ cơ bản nhất trong ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Trong luật pháp và thực tiễn ở hầu hết các quốc gia hòa giải luôn được coi là bước ưu t...

Sổ tay: Hướng dẫn đối thoại tại nơi làm việc

Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc là nguyên tắc, đồng thời là biện pháp phổ biến và hiệu quả nhằm giảm thiểu xung đột, tăng năng suất lao động và tăng cường sự gắn kết của người lao động với doan...

Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6 năm 1998 đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động...