50 câu hỏi về tổ chức của người lao động

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động được quyền thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thực hiện chức năng đại diện,...

Các chỉ số của đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội được định nghĩa là tất cả các hình thức thương lượng, tham vấn hoặc đơn giản là trao đổi thông tin giữa đại diện chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động về các vấn đề cùn...

Quy định về cho thuê lại lao động

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được t...