Các hoạt động chính

Giới thiệu các hoạt động của

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quan hệ lao động và Tiền lương – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trung tâm được Bộ, Cục giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ tư vấn và phát triển năng lực cho doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc thực hiện pháp luật lao động, quan hệ lao động, tiền lương và các vấn đề khác nảy sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao Trung tâm đã, đang và tiếp tục thực hiện các nhóm hoạt động chính sau:

I. Nhóm các hoạt động sự nghiệp

Nhóm các hoạt động sự nghiệp gồm:

1.1. Hỗ trợ địa phương xây dựng, thực hiện đề án phát triển QHLĐ

Kể từ khi thành lập CIRD hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều địa phương trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án Phát triển QHLĐ như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Hiện nay Trung tâm đang tiếp tục các địa phương khác trong xây dựng và thực hiện Đề án Phát triển quan hệ lao động.

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật bao gồm:

 • Nghiên cứu phân tích và đánh giá tình hình thực trạng QHLĐ ở địa phương, Nhận diện những cơ hội và thách thức từ đó xác định được những vấn đề cần giải quyết trọng giai đoạn thực hiện Đề án.
 • Xây dựng Đề án với mục tiêu, giải pháp, các hoạt động cụ thể và lộ trình phù hợp tình hình ở địa phương
 • Triển khai hoạt động của Đề án như: Xây dựng quy chế phối hợp phòng ngừa và giải quyết các cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; Xây dựng và quản lý hồ sơ quan hệ lao động doanh nghiệp; Tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm về QHLĐ; Sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện Đề án…

1.2. Trung gian trong đối thoại, thương lượng tập thể

 • Trung gian và hỗ trợ kỹ thuật trong thương lượng tập thể cấp doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp và cấp ngành.
 • Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong thiết lập và vận hành hệ thống đối thoại hiệu quả.
 • Tổ chức Diễn đàn 3 bên về QHLĐ cấp quốc gia và Diễn đàn 3 bên về QHLĐ cấp tỉnh/thành phố; Diễn đàn QHLĐ 2 bên cấp ngành.

1.3. Hỗ trợ hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động và đình công

 • Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong phát hiện và can thiệp sớm nhằm ngăn ngừa xảy ra đình công khi có dấu hiệu đình công sắp xảy ra.
 • Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, đình công

1.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin phân tích về QHLĐ & tiền lương

 • Xây dựng cơ sở dữ liệuvề lao động, QHLĐ và tiền lương
 • Phát hành ấn phẩm về lao động, QHLĐ và tiền lương như: Bản tin QHLĐ, Báo cáo QHLĐ, sách và các tài liệu khác, ….
 • Cổng thông tin QHLĐ quanhelaodong.gov.vn

1.5.  Hỗ trợ và huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ làm về QHLĐ và Hòa giải viên lao động

 • Tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước về lao động, QHLĐ và tiền lương ở địa phương
 • Tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho Hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài

lao động

 • Xây dựng mạng lưới quan hệ lao động (IR net)

1.6. Nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề án, dự án

 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học về lao động, quan hệ lao động và tiền lương
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án về lao động, QHLĐ và tiền lương

1.7. Phổ biến chính sách pháp luật về lao động, QHLĐ và tiền lương

 • Phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, quan hệ lao động và tiền lương
 • Hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, QHLĐ và tiền lương

II. Nhóm các hoạt động tư vấn, tập huấn thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, quan hệ lao động và tiền lương cho doanh nghiệp

2.1. Tư vấn, tập huấn về thực hiện chính sách lao động

 • Hợp đồng lao động
 • Nội quy lao động
 • Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
 • Chính sách lao động trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp
 • Chế độ, chính sách với lao động đặc thù (lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao…)
 • Cho thuê lại lao động

 2.2. Tư vấn, tập huấn về thực hiện chính sách quan hệ lao động

 • Chính sách đối với tổ chức đại diện của người lao động tại nơi làm việc
 • Đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 • Thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
 • Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tập thể và đình công

2.3. Tư vấn, tập huấn về thực hiện chính sách tiền lương

 • Định mức lao động
 • Xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
 • Quy chế trả lương, quy chế thưởng
 • Tiền lương đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

III. Nhóm các hoạt động tư vấn, tập huấn phát triển kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân sự và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp

3.1. Tư vấn, tập huấn về nghiệp vụ xây dựng và vận hành hệ thống quan hệ lao động hiệu quả trong doanh nghiệp

 • Hệ thống QHLĐ hiệu quả trong doanh nghiệp
 • Thành lập, tổ chức hoạt động và tranh chấp của các tổ chức đại diện NLĐ
 • Ứng xử phù hợp và hiệu quả đối với các tổ chức đại diện NLĐ
 • Thiết lập và vận hành hệ thống đối thoại hiệu quả tại nơi làm việc
 • Thiết lập và vận hành hệ thống phòng ngừa, cảnh báo và can thiệp sớm nhằm ngăn ngừa xảy ra tranh chấp lao động, đình công.
 • Giải quyết tranh chấp lao động và đình công
 • Lập, theo dõi và sử dụng Hồ sơ QHLĐ doanh nghiệp
 • Phân tích, đánh giá và điểu chỉnh hệ thống QHLĐ trong doanh nghiệp

3.2. Tư vấn, tập huấn kỹ năng và trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật trong các quy trình nghiệp vụ đối thoại, thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động, đình công tại nơi làm việc

 • Kỹ thuật và kỹ năng tổ chức đối thoại hiệu quả tại nơi làm việc
 • Quy trình kỹ thuật và kỹ năng thương lượng, thương lượng tập thể
 • Quy trình kỹ thuật và kỹ năng hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
 • Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động bổ trợ nhằm tăng cường sự gắn kết trong QHLĐ

3.3. Lao động, Tiền lương và nghiệp vụ quản trị nhân sự khác

 • Định mức lao động
 • Xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
 • Xây dựng quy chế trả lương, quy chế thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ

Trân trọng cảm ơn và mong được hợp tác cùng Quý vị!