Các đối tác chính

  1. CIRD đã và đang thực hiện một số hoạt động phối với:
  • Hội đồng Tiền lương quốc gia;
  • Ủy ban Quan hệ lao động;
  • Ủy ban Năng suất lao động;
  • Viện Công nhân – Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

 

  1. Về Hợp tác quốc tế, CIRD tham gia hợp tác với:
  • Dự án ASEAN – Nhật Bản;
  • Better Work;
  • Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID (USAID GIG) …