Tính trợ cấp mất việc do không bố trí được việc làm cho người lao động

Công ty cổ phần cơ khí V phải thực hiện di dời đến địa điểm mới ngoài thành phố theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do di dời nhà máy đến địa điểm mới nhỏ hơn dẫn đến Công ty không thể bố trí việc làm cho 50 người lao động và phải thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động. Những người lao động nghỉ việc nêu trên đã được chế độ hỗ trợ nghỉ việc theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị thì có được hưởng trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật Lao động không? Trường hợp được hưởng trợ cấp mất việc làm thì khi nào phải chi trả và sử dụng nguồn nào để chi trả?

Trả lời

1. Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 và điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi doanh nghiệp phải di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

2. Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc nửa tháng tiền lương. Cách tính trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 15/12/2018 trở về sau thì cách tính trợ cấp thôi việc được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ.

3. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị thì người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại doanh nghiệp phải di dời tính đến thời điểm nghỉ việc, khi nghỉ việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới.

Căn cứ các quy định nêu trên và tình huống thực tế của Công ty cổ phần cơ khí V thì Công ty cổ phần cơ khí V có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012, việc chi trả trợ cấp thôi việc không phụ thuộc vào việc hỗ trợ nghỉ việc theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.

Trường hợp những người lao động nêu trên đồng thời thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ nghỉ việc theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg thì được hưởng chế độ quy định tại cả hai chính sách. Nguồn kinh phí để hỗ trợ nghỉ việc theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg là nguồn thu từ vị trí cũ (tiền bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất…).

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *