Sức mạnh thương lượng, sức mạnh đàm phán

Sức mạnh thương lượng, sức mạnh đàm phán (Bargaining power/ Bargaining strength)

  • Khả năng của người lao động và giới chủ nhằm đảm bảo kết quả của quá trình thương lượng có lợi cho lợi ích của chính họ. Điều này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như trình độ của việc liên kết và sức mạnh của hàng ngũ lãnh đạo; tình trạng của nền kinh tế; nhu cầu các loại lao động cụ thể và sự khan hiếm lao động; thái độ của công chúng; và hình thức, tính chất của sự can thiệp của Nhà nước.

(David Macdonald and Caroline Vardenabeele, 1996, Glossary of Industrial Relations and Related Terms)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *